Umschreibung :
Anzahl Buchstaben:
 

KABUL
 Wiktionary Wikipedia Google Wortschatz Duden
  
afghanische Hauptstadt
afghanische Stadt
afghanischer Fluss
asiatische Hauptstadt
Fluss in Afghanistan
Fluss in Asien
Hauptstadt Afghanistans
Hauptstadt von Afghanistan
Nebenfluss des Indus
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z